ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám poskytujeme informace o tom, jak Spolek Elíšek z.s. a Školka delfínek z.s. získává a zpracovává osobní údaje. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, s účinností od 25. 05. 2018 zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“).  

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na internetové stránce www.dszdravotnicek.cz.

Naše dětská skupina důsledně dbá na to, aby osobní údaje dětí ani zákonných zástupců nebyly předávány třetím osobám bez zákonného důvodu.  

Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na kontaktní osobu uvedenou v bodu 1. níže.

 

1.      SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ


Spolek Zvídavý mraveneček z.s.
, sídlo: Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576, 274 01 Slaný, IČO: 05508363, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 64634 (dále jen „Dětská skupina“).

a

Spolek zvídavý lvíček z.s., sídlo: Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576, 274 01 Slaný, IČO: 05491819, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 68652 (dále jen „Dětská skupina“).

Kontaktní osoba pro oba spolky: Mgr. Radek Eliška ředitel, mail: ds-elisek@seznam.cz

Dětská skupina nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Se svými dotazy či podněty k problematice osobních údajů se obracejte na tuto kontaktní osobu.

 

2.      ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, ÚČEL A DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Při naší činnosti zpracováváme osobní údaje dětí a zákonných zástupců jen v rozsahu, který nám nařizuje zákon č. 247/2014 Sb., o dětských skupinách či které vyžaduje poskytovatel dotace, díky níž můžeme svůj provoz financovat (projekt EU – Operační program zaměstnanost – projekt zaměřený na podporu zařízení péče o děti předškolního věku). Případně zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu zákonných zástupců. Jedná se o následující způsoby zpracování a níže uvedené účely:

 • Údaje zpracovávané na základě zákona o dětských skupinách či vyžadované poskytovatelem dotace

Níže vám poskytujeme základní výčet kategorií osobních údajů, které jsme povinni zpracovávat proto, že nám tuto povinnost ukládá zákonný předpis (či podmínky dotace) a vyžadují po nás, abychom tyto osobní údaje měli k dispozici. Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebujeme ani nebudeme vyžadovat váš souhlas.

 

Účel zpracování Kategorie, typ osobních údajů – co uchováváme za údaje Příjemce – komu může dětská skupina údaje předat
Evidence dětí zpracovávaná za účelem zajištění kvality poskytované péče, provozních a organizačních záležitostí a pro účely kontroly podmínek poskytování péče a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte, rodné číslo dítěteb) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet,

d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,

e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,

f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte vč. kopie kartičky zdravotní pojišťovny,

g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),

h) údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině + potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře;

i) údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 

Kontrolní orgány:Řídící orgán

Krajská hygienická stanice

Inspektorát práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Docházka dětí jméno a příjmení,záznamy o přesné docházce dětí v konkrétní dny ve formě elektronického docházkového systému MPSV (zasílá se pravidelně jednou za půl roku)Řídící orgán – ad hoc kontrola
Evidence údajů o zákonných zástupcích Jméno, příjmení, titul, místo trvalého bydliště a kontaktní údaje – e-mail, telefon;Údaj o postavení zákonného zástupce na trhu práce (nezaměstnaný, zaměstnaný – pak údaje o zaměstnavateli a druhu pracovního poměru, OSVČ – potvrzení správy sociálního zabezpečení obsahující i rodné číslo, účastník rekvalifikačního kurzu); Kontrolní orgány:Řídící orgán

Krajská hygienická stanice

Inspektorát práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evidence údajů o osobách pověřených k vyzvedávání dětí Jméno, příjmení, titul, místo trvalého bydliště a kontaktní údaje – e-mail, telefon, číslo občanského průkazu Kontrolní orgány:Řídící orgán

Krajská hygienická stanice

Inspektorát práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí


Informace zpracovávané na základě souhlasu

 • Pokud Dětské skupině zákonný zástupce udělí písemný souhlas (přičemž je umožněno samozřejmě vyjádřit či nevyjádřit svůj souhlas samostatně pro každý z níže uvedených účelů), nebo odešle elektronickou přihlášku prostřednictvím webových stránek, pak bude Dětská skupina oprávněna:
 • pořídit fotografické/video záznamy dětí zobrazující účast a průběh konaných aktivit s dětmi a tyto záznamy využít pro prezentaci Dětské skupiny způsobem odsouhlaseným v uděleném souhlasu (záznamy jsou uveřejňovány bez uvedení jména dítěte);
 • zveřejnit výtvarné výrobky dětí na nástěnce v objektu Dětské skupiny s uvedením   jména a příjmení dítěte a na případných výstavách uspořádaných pro rodiče dětí.
  • Udělení souhlasu je DOBROVOLNÉ a již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na uděleném souhlasu.
  • Pokud byste nám souhlas neudělili, nemá tato skutečnost vliv na péči o vaše dítě. Jediným důsledkem bude to, že ohledně dítěte nebudou uveřejňovány/zpřístupňovány žádné informace, které si nepřejete.
  • Případně udělený souhlas je platný na dobu trvání uzavřené smlouvy o poskytování služeb péče o dítě dětské skupině (nebo do jeho odvolání).
  • Pokud bude Dětská skupina organizovat aktivity pro děti, které zajišťují externí poskytovatelé, jako např. lyžařské kurzy, plavecké kurzy apod., vyžádá si Dětská skupina vždy ad hoc souhlas zákonného zástupce s účastí dítěte na této aktivitě. Pokud bude zákonný zástupce s účastí na této aktivitě souhlasit, je Dětský spolek oprávněn předat tomuto poskytovateli identifikační údaje dítěte, pokud je to nezbytné pro zajištění úhrady za tuto aktivitu či pro jiné oprávněné důvody.

 

 • Uzavírání a plnění ostatních smluvních vztahů

Pro řádné fungování Dětské skupiny potřebujeme uzavírat některé smluvní vztahy, jako např. s pronajímatelem prostor, pojišťovnou, externím poskytovatelem účetních služeb, poskytovatelem poradenských služeb v oblastí dotací, poskytovatelem právních služeb, některých IT služeb, poskytovatelem externích aktivit – např. lyžařských či plaveckých kurzů apod.

 

Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (zpravidla jen identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon, příp. DIČ fyzické podnikající osoby), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním.

 

V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

 

Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:

 • plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);
 • plnění povinností z právních předpisů ve vztahu k účetním a daňovým povinnostem (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU).

 

 • Výkon (resp. obhajoba) práv

Pokud by vznikl mezi Dětskou skupinou a vámi spor, budeme vaše osobní údaje potřebné pro obhájení našich právních nároků v souvislosti se vzniklým sporem zpracovávat do ukončení sporu. Zpravidla v této souvislosti zpracováváme základní identifikační údaje, údaje o sporném vztahu, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.

 

Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu naší Dětské skupiny v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů vznesete (můžete využít připraveného formuláře umístěným na webových stránkách spolku  www.dszdravotnicek.cz budeme se jejím vyřízením zabývat v souladu Nařízením EU.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy naší Dětské skupiny při obhajobě našich nároků (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

 

 • Kamerové záznamy

Dětská skupina nepoužívá kamerové systémy se záznamem.

 

 • Soubory cookies

Webové stránky  www.dszdravotnicek.cz nevyužívají cookies.

Na našich stránkách je integrován plugin sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook plugin se na našich stránkách zobrazí jako logo Facebooku nebo tlačítko „To se mi líbí“. Přehled o pluginech na Facebooku naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Při navštívení našich stránek, vytvoří plugin přímo spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak přímá informace, že jste s vaší IP adresou navštívili naši stránku. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ zatímco jste přihlášeni na vašem Facebookovém účtu, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit naše stránky k vašemu uživatelskému účtu. Podotýkáme, že my jako poskytovatelé stránek nezískáváme žádný obsah z přenášených dat, tak jako z použití Facebooku. Další informace naleznete v ochraně osobních údajů na stránkách firmy Facebook pod http://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby byla návštěva našich stránek přiřazena k vašemu uživatelskému účtu, odhlaste se prosím z vašeho účtu.

 

3.      JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Osobní údaje zpracováváme po minimální dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje zpracovávat, protože nám tuto lhůtu stanovují právní předpisy. Jakmile pomine účel zpracování, osobní údaje jsou vymazány/skartovány.

 

Ohledně osobních údajů dětí a zákonných zástupců (pověřených osob k vyzvedávání dětí), které zpracováváme z důvodu toho, že tento rozsah stanovují dotační podmínky (viz bod 2.1. výše), máme povinnost podle dotačních podmínek tyto údaje archivovat po dobu 10 let od ukončení dotačního projektu.

 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, zpracováváme osobní údaje po dobu jeho platnosti, maximálně vždy do jeho odvolání. Po jeho odvolání nejsou nadále osobní údaje zpracovávány.

 

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že samotný souhlas či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů (prokazatelnost udělení souhlasu) po celou dobu platnosti souhlasu a 3 let poté, co zanikl.

 

4.      ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi. Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

5.      PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř Dětské skupiny a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytně nutné nebo nemáme-li k takové možnosti váš souhlas. Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovateli účetních služeb, poradenských služeb v oblastí dotací, právních služeb, některých IT služeb, externích aktivit – např. lyžařských či plaveckých kurzů apod.

V takovém případě jsou s těmito subjekty – zpracovateli osobních údajů – uzavřeny smluvní vztahy, které smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány zpracovatelům mimo EU.

 

Sami nám poskytujete některé dokumenty, které vyžadujeme (jako např. potvrzení Úřadu práce, potvrzení ČSSZ, potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce, potvrzení o studiu). Spolu s dalšími dokumenty, jako jsou např. záznam o docházce dětí, monitorovací listy podpořené osoby, jsou tyto dokumenty ukládány na server MPSV do systému ISKP 14+. Kromě toho se průběžně po dobu 24 měsíců (= doba trvání dotace) doplňují na server MPSV do systému IS ESF 2014+ údaje o podporované osobě (= rodič dítěte nebo osoba, která o něj pečuje). Pokud bychom tyto informace MPSV neposkytovali, nemohli bychom získat dotaci nezbytnou pro provoz dětské skupiny.

 

Některé orgány státní správy a kontrolní orgány jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat osobní údaje (např. policie ČR, MPSV, krajská hygienická stanice). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

 

6.      ZABEZPEČENÍ  A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dětská skupina má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů, který zahrnuje zejména pravidla určující:

 

 • ukládání dokumentů do zabezpečených prostorů,
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údajů v minimalizovaném rozsahu a pro předem definované účely a doby zpracování,
 • povinnost všech zaměstnanců zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • povinnosti neposkytovat údaje třetím osobám bez právního důvodu,
 • ochranu osobních údajů při práci s IT technikou.
7.      JAKÁ MÁTE PRÁVA?


Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožníme náhled do uložených dokumentů.

 

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provedeme poté, co budeme moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, abychom vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás významně dotýkalo. Dětská skupina neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování ani profilování.

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (obhajoba právních nároků).

Právo na podání stížnosti

Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na naši Dětskou skupinu, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte určenou osobu – viz bod 1. výše. Pro uplatnění svých práv můžete využít námi připravených formulářů umístěných na  www.dszdravotnicek.cz v sekci Ochrana osobních údajů – zde naleznete u každého práva i bližší vysvětlení podmínek uplatnění daného práva.

Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budeme vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.

V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

 

INFORMACE O PRÁVECH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ – VE VZTAHU K UDĚLENÉMU SOUHLASU PROSTŘEDNICTVÍM ODESLÁNÍ E-PŘIHLÁŠKY

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S UDĚLENÝM SOUHLASEM?

Chcete mít přehled, které údaje zpracováváme?

Máte právo získat potvrzení, které údaje zpracováváme a další související informace.

Máte zájem o opravu údajů?

Pokud jsou údaje nesprávné či nepřesné, opravíme je. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Chcete, abychom údaje vymazali?

Máte právo na jejich výmaz, pokud je naše zpracování neoprávněné.

 Chcete zpracování osobních údajů omezit?

Máte právo na blokaci údajů za splnění zákonných podmínek.

Chcete předat údaje jinému správci?

Máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci.

Chcete nechat náš postup přezkoumat?

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

 Jak budeme postupovat v případě porušení zabezpečení vašich údajů?

Máte právo obdržet informaci o porušení zabezpečení vašich údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení bude mít za následek riziko pro vaše pro práva a svobody.

 

JAKÝ BUDE POSTUP, POKUD OBDRŽÍME VAŠŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV?

Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budete informováni bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.

V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.

*FORMULÁŘE PRO UPLATNĚNÍ PRÁV ZAŠLEME PO KONTAKTU NA TENTO EMAIL: DS-ELISEK@SEZNAM.CZ

*výše uvedené informace podléhají autorským právům, jejich kopírování a šíření není povoleno!